Hình ảnh hoạt động nghề nghiệp công ty

Dưới đây là một số hình ảnh công ty BHP Việt Nam được bồi dưỡng thêm nghiệp vụ và một số hình ảnh dự án công ty đã triển khai.

cán bộ họp bàn định hướng phát triển công ty
Họp bàn định hướng và chiến lược phát triển công ty
Cập nhật kiến thức giám định cho cán bộ kỹ thuật
Chuyên gia giám định cháy nổ Nguyễn Viết Nội – Viện khoa học hình sự cập nhật kiến thức giám định cho cán bộ kỹ thuật

Tham gia tập huấn giám định

Tham gia tập huấn giám định trong hoạt động đầu tư xây dựng
Tham gia tập huấn giám định trong hoạt động đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức