Giấy tờ pháp lý

Công ty CP BHP Việt Nam được bộ tài chính cấp phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

 

Một số thẻ thẩm định viện giá của nhân viên trong công ty được chứng nhận:

the-tham-vien-gia-duc

the-tham-vien-gia-thuy

the-tham-vien-gia-huong