Category Archives: Đề xuất giải pháp và tính toán chi phí khắc phục sự cố

Đề xuất giải pháp và tính toán chi phí khắc phục sự cố

Là căn cứ vào hiện trạng thiệt hại để đề xuất phương án khắc phục, từ khối lượng công việc để khắc phục sẽ tính toán chi phí theo định mức dự toán, trường hợp không có định mức thì xác định theo đơn giá thị trường

0983 511 755